Organisatie hospice

Coördinator

De dagelijkse gang van zaken in het hospice is de verantwoordelijkheid van de coördinator. Deze is op werkdagen aanwezig en is ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden oproepbaar.

Taken coördinator

 • intake en opname van gasten
 • contact met gasten en hun familie en vrienden
 • afstemming van zorg met huisartsen, thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers
 • werving en training van vrijwilligers
 • planning en begeleiding van vrijwilligers
 • organiseren thema- en evaluatiebijeenkomsten voor vrijwilligers
 • contacten met bestuur, verwijzende instanties (zoals ziekenhuizen) en andere organisaties

Samenstelling coördinatorenteam

In het hospice werken (parttime) beroepscoördinatoren en vrijwilligers als waarnemer.

 • Ricarda de Jong Posthumus, coördinator
 • Mirjam Koel, coördinator
 • Jan Kragt, waarnemend coördinator
 • Crista Verkaik, waarnemend coördinator

Bestuur

Doelstelling van de Stichting Hospice Het Alteveer Assen is het bieden van goede zorg voor mensen in de laatste levensfase. Het bestuur van de stichting heeft als taak ervoor te zorgen dat die doelstelling gehaald wordt en dat vrijwilligers en personeel hun werk in het hospice optimaal kunnen verrichten. De stichting staat geregistreerd als zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). (ANBI gegevens)

Taken bestuur

 • opstellen en uitvoeren van algemeen en financieel beleid
 • afstemmen beleid met Stichting Vrienden Hospice
 • contacten met o.a. overheden, subsidiegevers en media